RODO

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.FIWEK, Ł. FIWEK FICLINIC GABINET DENTYSTYCZNY SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Tczewie, posiadająca REGON 221846467, NIP 5932594845, dalej FICLINIC;
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim p. Karolina Lica, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
  i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z inspektorem można kontaktować się:
 • listownie na adres: P.FIWEK, Ł. FIWEK FICLINIC GABINET DENTYSTYCZNY SPÓŁKA PARTNERSKA, ul. Wincentego Pola 1, 83-110 Tczew
 • przez e-mail info@ficlinic.pl
 1. FICLINIC przetwarza dane w celach:
 • realizacji usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, art 9 ust. 2 lit. h oraz ust. 4 RODO oraz przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • związanych z rekrutacją i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy zlecenia/współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO,
 • wypełniania ciążących obowiązków prawnych w tym z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy np. w związku z realizacją procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników, zleceniobiorców, na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,
 • wnikających z prawnie uzasadnionych interesów np. w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie FICLINIC, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (monitoring wizyjny), nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z pacjentem, potwierdzenia lub odwołania usługi, a także w zakresie stosowania marketingu bezpośredniego oraz ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 b i f  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach np. marketingowych, promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail . info@ficlinic.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Z uwagi na organizację świadczenia usług zdrowotnych i realizację praw pacjenta, a także w związku z naszą działalnością jako przedsiębiorcy, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, współpracującym z Administratorem, w celu zapewnienia świadczenia medycznego, wykonania badań diagnostycznych, laboratoryjnych, czy innych usług koniecznych w zakresie udzielanego państwu świadczenia, a także  usługodawcom zaopatrującym podmiot leczniczy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia przedsiębiorstwa, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej, obsługi informatycznej, dostawcom sprzętu diagnostycznego);
 • osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta, o których mowa art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez FICLINIC z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, prawa pracy, prawa medycznego np. w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z okresami wskazanymi w art. 29  ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3  RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Metamorfozy

Najwyższej klasy wyposażenie

Zobacz, jak leczenie w Fi Clinic zmieniło uśmiechy naszych pacjentów.

Umów wizytę

Zapraszamy do odwiedzin

UMÓW WIZYTĘ